กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย
1 ขอยกเว้นไม่เรียกมาตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการในยามปกติ ประจำปี 2557 พงษ์พิทักษ์ สหัสชาติ
2 ระเบียบ ก.ค.ศ. อำไพ ชูชมงาม
3 การจัดทำคำสั่งปรับเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ.รับรอง พิศาล ฉันท์ทอง
4 ด่วน แจ้งโรงเรียนสำรวจข้าราชการและลูกจ้างประจำ ที่จะเกษียณอายุราชการ เมื้อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2557 พงษ์พิทักษ์ สหัสชาติ
5 การจ้างลูกจ้างชั่วคราวโครงการพัฒนาครูทั้งระบบ ครูขาดแคลน สินีนาถ
6 การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีวิทยฐานะชำนาญการ สุวรรณ์นี สวยรูป
7 การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ สุวรรณ์นี สวยรูป
8 คำสั่งแต่งตั้งเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ สุวรรณ์นี
9 แจ้งผลการพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นฤมล
10 ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูมืออาชีพ ปีการศึกษา ๒๕๕๔ ประยงค์
11 เชิญประชุมคณะกรรมการจัดทำคำสั่งปรับอัตราเงินเดือน พิศาล ฉันท์ทอง
12 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการครูมืออาชีพ ประยงค์
13 การยื่นคำขอให้ข้าราชการครูมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ พิศาล ฉันท์ทอง
14 ด่วน แจ้งโรงเรียนที่ยังไม่ส่งคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ครั้งที่ 2 ( 1ต.ค.56) พงษ์พิทักษ์ สหัสชาติ
15 เลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ สินีนาถ เกษแก้ว
16 แจ้งคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการฯ ที่มีวิทยฐานะ ครั้งที่ 2 ( 1 ตุลาคม 2556) พงษ์พิทักษ์ สหัสชาติ
17 สำรวจข้อมูลวันลาของข้าราชการ/ลูกจ้างประจำและพนักงานราชการ ปีงบประมาณ 2556 ชัญญรัชญ์ แสนกล้า
18 สำรวจผู้มีคุณสมบัติการคัดเลือกและแต่งตั้งเข้ารับราชการตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีความจำเป็นหรือเหตุพิเศษ อำไพ ชูชมงาม
19 การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูฯที่ไม่มีวิทยฐานะ ครั้งที่ 2 ( 1 ตุลาคม 2556) พงษ์พิทักษ์ สหัสชาติ
20 การเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 2 ( 1 ตุลาคม 2556 ) พงษ์พิทักษ์ สหัสชาติ
21 การเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ที่เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 พงษ์พิทักษ์ สหัสชาติ
22 การเลื่อนขั้นค่าตอบแทนพนักงานราชการ สินีนาถ เกษแก้ว
23 เรื่อง การเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ สินีนาถ เกษแก้ว
24 มาตรการป้องกันเรียกรับผลประโยชน์ พิศาล ฉันท์ทอง
25 เรียกบรรจุครูผู้ช่วย ประยงค์ เครือแก้ว
26 การดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นฤมล วิภาหัสน์
27 แจ้งแก้ไขการจัดสรรเงินรางวัลรายบุคคลในสังกัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 พงษ์พิทักษ์ สหัสชาติ
28 ประชาสัมพันธ์ถึงลูกจ้างชั่วคราวจากงบประมาณของ สพฐ. สินีนาถ เกษแก้ว
29 ประกาศรายชื่อบุคลากรทางการศึกษาที่เข้ารับการอบรมเลื่อนวิทยฐานะ ประเสริฐ เข็มทอง
30 แจ้งประธานเครือข่าย เรื่อง เอกสารการเลื่อนขั้นเงินเดือน ระดับ เครือข่าย พงษ์พิทักษ์ สหัสชาติ
31 การประชุมสัมมนาเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ประจำ ๒๕๕๖ พิศาล ฉันท์ทอง
32 การเลื่อนค่าตอบแทนประจำปีของพนักงานราชการ (1 ตุลาคม 2556) สินีนาถ เกษแก้ว
33 แก้ไขบัญชีแนบท้ายคำสั่งให้รับเงินเดือนสไลด์ พงษ์พิทักษ์ สหัสชาติ
34 คำสั่งให้ข้าราชการครูได้รับเงินขั้นสูงกว่าหรือตำ่กว่าขั้นต่ำฯ (คำสั่งสไลด์) พงษ์พิทักษ์ สหัสชาติ
35 รายชื่อผู้เข้าโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพ ประเสริฐ เข็มทอง
36 ด่วนที่สุด แจ้งซักซ้อมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการฯ ครั้งที่ 2 ( 1 ตุลาคม 2556) พงษ์พิทักษ์ สหัสชาติ
37 รายชื่อโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชา ประเสริฐ เข็มทอง
38 แจ้งผอ.ร.ร.จัดทำแบบรายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นฯ ครั้งที่ 2 ( 1 ตุลาคม 2556) พงษ์พิทักษ์ สหัสชาติ
39 แจ้งผอ.ร.ร.จัดทำแบบรายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อประกอบการพิจารราเลื่อนขั้นฯ ครั้งที่ 2 ( 1 ตุลาคม 2556) พงษ์พิทักษ์ สหัสชาติ
40 แจ้งโรงเรียนตรวจสอบจำนวนข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ณ 1 กันยายน 2556 พงษ์พิทักษ์ สหัสชาติ
41 เชิญประชุมจัดงานผู้เกษียณอายุราชการประจำปี พ.ศ.๒๕๕๖ พิศาล ฉันท์ทอง
42 การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำปี ๒๕๕๖ สุวรรณ์นี สวยรูป
43 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ครั้งที่ 2 ประจำปี2556 นฤมล วิภาหัสน์
44 หลักเกฑณ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นฤมล วิภาหัสน์
45 รายชื่อโครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะตำแหน่ง ผอ. รองผอ. ประเสริฐ เข็มทอง
46 รายชื่อโครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ ประเสริฐ เข็มทอง
47 รายชื่อโครงการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะตำแหน่งผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ ประเสริฐ เข็มทอง
48 แจ้งประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องข้าราชการเกษียณอายุราชการ ปี 2556 พงษ์พิทักษ์ สหัสชาติ
49 ด่วน การแก้ไขคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการฯ ณ กรณีได้ปรับเงิน ณ 1 มกราคม 2555 พงษ์พิทักษ์ สหัสชาติ
50 การจ้างครูอัตราจ้างตามโครงการพัฒนาคุณภาพครูทั้งระบบ สินีนาถ เกษแก้ว
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 1 จาก 9
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้1872
mod_vvisit_counterเมื่อวาน9551
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้37907
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว56158
mod_vvisit_counterเดือนนี้189414
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว243270
mod_vvisit_counterทั้งหมด9672719

ออนไลน์: 117
ไอพี: 54.243.13.30
,
วันที่:24 เม.ย. 2014