ขอบข่ายงานกลุ่มบริหารงานบุคคล

1. งานธุรการกลุ่มบริหารงานบุคคล
2. กลุ่มงานวางแผนอัตรากำลังและกำหนดตำแหน่ง
   2.1 การวิเคราะห์และวางแผนอัตรากำลัง
   2.2 การบริหารอัตรากำลัง
   2.3 การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งและตัดโอนตำแหน่งในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
3. กลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
   3.1 การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหนงครูผู้ช่วย
   3.2 การคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์
   3.3 การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค (2)
   3.4 การคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา
   3.5 การบรรจุและแต่งตั้งนักศึกษาทุนโครางการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ (สควค.)
   3.6 การช่วยราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
   3.7 การสรรหาพนักงานราชการ
   3.8 การรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นซึ่งเป็นผู้สอบแข่งขันได้หรือได้รับการคัดเลือกมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
   3.9 การขอบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นข้าราชการครูและบุคลากรางการศึกษาจากบญชีของหน่วยงาน (กรณีขอใช้บัญชี)
   3.10 การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม
   3.11 การแต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งซึ่งมีหน้าที่เป็นผู้สอนในหน่วยงานการศึกษาภายในเขตพื้นที่การศึกษาและต่างเขตพื้นที่การศึกษา
   3.12 การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา
   3.13 การย้ายศึกษานิเทศก์และบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค (2)
   3.14 การขอโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
   3.15 การรับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ต่างสังกัด)
   3.16 การรับโอนพนักงานส่วนท้องถ่นและข้าราชการอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
   3.17 การรักษาการในตำแหน่ง
   3.18 การแต่งตั้งผู้รัการาชการแทนผู้อำนวยการสถานศึกษา
   3.19 การตัดโอนตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำในสถานศึกาที่ถ่ายโอนไปสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
   3.20 การทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรา 38 ค (2)
   3.21 การลาออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
   3.22 การขอกลับเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
   3.23 การลาออกจากราชการของพนักงานราชการ
   3.24 การเกษียณอายุราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
   3.25 การเกษียณอายุราชการของลูกจ้างประจำ
   3.26 การดำเนินการโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด 
4. กลุ่มงานบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ
   4.1 บำเหน็จความชอบ
   4.2 การจัดทำบัญชีถือจ่ายเงินดือนข้าราชการประจำปี
   4.3 การจัดทำบัญชีถือจ่ายอัตราค่าจ้างลูกจ้างประจำ ประจำปี
   4.4 การจัดทำบัญชีถือจ่ายวิทยฐานะเพิ่มเติมระหว่างปีและการจัดทำบัญชีถือจ่ายเงินวิทยฐานะประจำปี
   4.5 การจัดทำหนังสือรับรองการโอนอัตราเงินเดือน
   4.6 การขอรับเงินรางวัลประจำปี
   4.7 งานทะเบียนประวัติ
   4.8 การจัดทำแฟ้มประวัติ ก.พ.7 ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาบรรจุแต่งตั้งใหม่
   4.9 การจัดทำข้อมูลทะเบียนประวัติ บันทึกรายการเปลี่ยนแปลงและการจัดเก็บรักษาทะเบียนประวัติ ก.พ.7 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจำ
   4.10 การแก้ไข วัน เดือน ปีเกิด ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
   4.11 การเปลี่ยนแปลง ชื่อ - สกุล ในทะเบียนประวัติ
   4.12 การขอปรับวุฒิการศึกษาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
   4.13 การขอเพิ่มวุฒิการศึกษาในทะเบียนประวัติ
   4.14 การบันทึกวันลาประจำปีในแฟ้มประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ลาออกจากราชการ หรือถึงแก่กรรม
   4.15 การเข้าเป็นสมาชิกกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)
   4.16 การรับสมัครสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงเชีพสำหรับลูกจ้างของส่วนราชการ (กสจ.)
   4.17 งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
   4.18 การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจำ
   4.19 การจัดสรรเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจำ
   4.20 การจัดทำทะเบียนคุมการ รับ - จ่าย ดวงตราเครื่องราชอิสริยาภรณ์
   4.21 การจัดทำทะเบียนคุมการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
   4.22 การคืนเครื่องราชอิสริยาภรร์และการส่งเงินชดใช้แทนเครื่องราชอิสริยาภรณ์
   4.23 การขอแก้ไขคำผิดในราชกิจานุเบกษาและประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
   4.24 การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ให้แก่ผู้ทำคุณประโยชน์แก่ประเทศ ศาสนา และประชาชน
   4.25 การขอมีบัตรเหรียญพิทักษ์เสรีชน/ ราชการชายแดน
   4.26 งานบริการบุคคล
   4.27 การขอทำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
   4.28 การขอหนังสือรับรอง
   4.29 การขออนุญาตไปต่างประเทศโดยใช้วันลาและหรือระหว่างวันหยุดราชการ
   4.30 การขออนุญาตการลาและเบิกจ่ายเงินเดือน / คาจ้างระหว่างลาในส่วนที่เกิน 60 วันทำการ
   4.31 การขอยกเว้นการเข้ารับราชการทหาร
   4.32 การขอยกเว้นไม่เรียกมาตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารให้แก่ครู ตามมาตรา 14 (5)
   4.33 การขอพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ การขอพระราชทานเพลิงศพ การขอพระราชทานดิน การขอพระราชทานหีบเพลิง
5. กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร
   5.1 งานฝึกอบรมการพัฒนาก่อนแต่งตั้ง
   5.2 งานฝึกอบรมการพัฒนาตามความต้องการ
   5.3 งานลาศึกษาต่อ
   5.4 งานส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
   5.5 งานพัฒนามาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ
   5.6 การประเมินคุณภาพการบริหารงานบุคคล
6. กลุ่มงานเลขานุการ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การ
   6.1 งานเลขานุการ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา
   6.2 การจัดทำรายงานการบริหารงานบุคคล
7. กลุ่มงานวินัยและนิติการ

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้915
mod_vvisit_counterเมื่อวาน7784
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้915
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว56158
mod_vvisit_counterเดือนนี้152422
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว243270
mod_vvisit_counterทั้งหมด9635727

ออนไลน์: 126
ไอพี: 54.242.85.89
,
วันที่:20 เม.ย. 2014