Smart Blog
ประกาศโรงเรียนบ้านโจรก สอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนสำหรับสถานศึกษา และระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (CL20 Type 3) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

 

 

  
ประกาศโรงเรียนบ้านโจรก


เรื่อง สอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนสำหรับสถานศึกษา และระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  (CL20 Type 3) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

------------------------

 
 โรงเรียนบ้านโจรก ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ตามคำสั่งที่ 22/2546  สั่ง ณ วันที่  8   กรกฎาคม  2546 เรื่อง  มอบอำนาจเกี่ยวกับการพัสดุ  มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนสำหรับสถานศึกษาและระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  (CL20  Type  3)  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2554  จำนวน 13  รายการ  ดังนี้
1.  เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ประมวลผลทั่วไป  (สำหรับนักเรียน)    จำนวน      24  เครื่อง
2.  เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ประมวลผลระดับสูง  (สำหรับครู)    จำนวน  1  เครื่อง
3.  เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์แบบเคลื่อนที่  (สำหรับครู)        จำนวน  1  เครื่อง
4.  อุปกรณ์กระจายสัญญาณ  (Switch)  Type A            จำนวน  2  ชุด
5.  Access Point                            จำนวน  1  ชุด
6.  เครื่องสำรองไฟฟ้าสำหรับเครื่องประมวลผลระดับสูง        จำนวน  2  ตัว
7.  เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์สำหรับเครือข่าย            จำนวน  1  เครื่อง
8.  เครื่องโปรเจคเตอร์พร้อมจอรับภาพ                จำนวน  1  ชุด

9.  โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย  (สำหรับครู)      จำนวน  1  ตัว                               
10.  เก้าอี้คอมพิวเตอร์สำหรับครู    จำนวน  1  ตัว
11.  โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย  (สำหรับนักเรียน) จำนวน  24  ตัว                                 
12.  เก้าอี้คอมพิวเตอร์  (สำหรับนักเรียน)  จำนวน  48  ตัว                                  
13.  ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและระบบเครือข่าย  จำนวน  1  ชุด

   
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
1.    เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว
2.    ไม่เป็นผู้ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
3.    ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่
รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น


4.    ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคา ให้แก่
โรงเรียนบ้านโจรก  ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้
        กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่  23  พฤษภาคม  2554  ถึงวันที่  1  มิถุนายน  2554  ในเวลาราชการ   ระหว่าง เวลา  08.30 น. ถึง 16.30 น.  ณโรงเรียนบ้านโจรก และกำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ 2  มิถุนายน  2554  ตั้งแต่เวลา 10.30  น. เป็นต้นไป  ณ  โรงเรียนบ้านโจรก โดยใช้นาฬิกาของโรงเรียนบ้านโจรก  เป็นหลัก
        ผู้สนใจติดต่อขอรับรายละเอียดเอกสารสอบราคาได้ที่โรงเรียนบ้านโจรก ตั้งแต่วันที่ 23  พฤษภาคม 2554 ถึง วันที่ 1  มิถุนายน 2554 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  080-1640007 (นายสุคนธ์  โสกรรณิตย์)  ในวันและเวลาราชการและสามารถสืบค้นข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ของโรงเรียนบ้านโจรก http://www.school.surin3.net/baancharok

                           ประกาศ ณ วันที่  23  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. 2554    

                                                                         สุคนธ์  โสกรรณิตย์
                                                                    (นายสุคนธ์  โสกรรณิตย์)
                                                        ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโจรก

By: นายชัดชัย สติมั่น On จันทร์, 23 พฤษภาคม 2011 Comment Comments( 0 ) Hits Views(1175)
Comments(0)
 
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้5275
mod_vvisit_counterเมื่อวาน7784
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้54314
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว56202
mod_vvisit_counterเดือนนี้156782
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว243270
mod_vvisit_counterทั้งหมด9640087

ออนไลน์: 117
ไอพี: 54.198.36.179
,
วันที่:20 เม.ย. 2014