ด่วนที่สุด...ส่งเบิกค่าจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการ/ภารโรงงบปกติ/ภารโรงโครงการคืนครูให้นักเรียน

ขอให้โรงเรียนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณดังกล่าวตรวจรับและส่งเบิกค่าจ้างเดือน มกราคม 57 มายัง สพป.สุรินทร์ เขต 3 โดยเร็วที่สุด โดยให้ส่งใบส่งมอบงานจ้าง/ใบตรวจรับงานจ้าง ลงวันที่เป็นวันสุดท้ายของเดือน ถ้าวันสุดท้ายของเดือนตรงกับวันหยุดราชการ ให้ลงวันที่โดยเลื่อนออกไปให้ตรงกับวันทำการปกติ (ไม่ลงวันที่ให้ตรงกับวันหยุดราชการ)

 

กกต.แจ้งคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งที่8 ประชุม

ด่วนที่สุด.กกต.แจ้คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งที่8 ประชุมดังนี้ วันที่ 30 มกราคม 2557 เวลา08.30-12.00 น.กรรมการต.กังแอน ต.ไพล(หอประชุมอ.ปราสาท)ต.โคกตะเตียน/แนงมุด(ที่ว่าการอ.กาบเชิง)ต.หนองใหญ่/พลวง(หอประชุมร.ร.ปราสาท)เวลา13.00-16.30 น.ต.ตาเบา/ปราสาททนง(หอประชุมอ.ปราสาท)ต.โชคนาสาม/ประทัดบุ(หอประชุมร.ร.ปราสาท)...วันที่ 31 มกราคม 2557 เวลา 08.30-12.00ค.โคกกลาง/บักได(ที่ว่าอ.พนมดงรัก) เวลา 13.00-16.30 น.ต.โคกสะอาด/ตานี(หอประชุมร.ร.ปราสาท)ต.ตานี/จีกแดก(ที่ว่าอ.พนมดงรัก)..
 

แจ้งโอนเงินประจำงวด รายการค่าก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นที่ชำรุด

แจ้งโอนเงินประจำงวด รายการค่าก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นที่ชำรุดทรุดโทรมและที่ประสบอุบัติภัย รายละเอียดดังแนบ
 

ด่วนที่สุด..แจ้งเลื่อนอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง

ด่วนที่สุด. จาก กกต. เรื่อง แจ้งเลื่อนการอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง(พนง.ปน.)ตามที่ข้าราชการครูในสังกัดได้ให้การสนับสนุนในการจัดการเลือกตั้ง นั้น ขอแจ้งให้ข้าราชการครูทราบว่าเลื่อนการอบราวันที่ 27-29 มกราคม 2557 ไปก่อน อบรมวันใดจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง..
 

ด่วนที่สุด...เลื่อนการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาฯ

ด่วนที่สุด.....สพป.สุรินทร์ เขต 3  ขอแจ้งเลื่อนการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาฯ  จากเดิมกำหนดเป็นวันจันทร์ ที่ 27  มกราคม 2557  เลื่อนเป็นวันศุกร์ ที่ 31 มกราคม 2557 เวลา 08.30-12.00  น.  ณ  หอประชุมปราสาททอง (รายละเอียดในไฟล์เอกสารแนบ)

 

เรื่องแจ้ง / หนังสือราชการ สพป.สร.3

hitsประชาสัมพันธ์การประชุมโครงการพัฒนาครูสู่ชีวิตใหม่เกี่ยวกับการปรับโครงสร้างหนี้ | กิ่งกาญจน์ นิมิตรัตนากร ปชส.สุิรินทร์ เขต 3 (อ่าน 11 คน)18/04/2014 - 19/04/2014 hitsการติดตามการจัดส่งรายงานเกี่ยวกับการควบคุมภายในตามระเบียบฯ ข้อ 6 | กิ่งกาญจน์ นิมิตรัตนากร ปชส.สุิรินทร์ เขต 3 (อ่าน 55 คน)
hitsรายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2557 | วีรวัฒน์ (อ่าน 154 คน) hitsการคัดเลือกครูวิทยาศาสตร์ดีเด่นระดับประเทศ | วีระ ฉลาดเลิศ (อ่าน 54 คน)
hitsการประเมินรักษาสภาพโรงเรียนในฝันและโรงเรียนมาตรฐานสากล | วีระ ฉลาดเลิศ (อ่าน 111 คน) hitsด่วนที่สุด...กิจกรรมสัมพันธ์ "รู้รักสามัคคี 4 เขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดสุรินทร์" | วีรวัฒน์ พรหมบุตร (อ่าน 76 คน)
hitsด่วนที่สุด...กิจกรรมสัมพันธ์ "รู้รักสามัคคี 4 เขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดสุรินทร์" | วีรวัฒน์ พรหมบุตร (อ่าน 133 คน) hitsด่วนที่สุด...เลื่อนการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาฯ | ธมลวรรณ พลัง (อ่าน 256 คน)

กิจกรรมและข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.สุรินทร์ เขต 3

:: ::
article thumbnailค่ายภาษาอังกฤษแบบเข้มสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-5 (อ่าน 12 คน) 17/04/2014 - 19/04/2014 article thumbnailกิจกรรมรดน้ำ ดำหัว เนื่องในวันสงกรานต์ ปี 57 (อ่าน 45 คน)
article thumbnailประชุมเสวนาสภากาแฟ กระทรวงศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ (อ่าน 187 คน) article thumbnailภาพงานวันข้าราชการพลเรือดีเด่น ปี 2556 (อ่าน 103 คน)
article thumbnailด่วนที่สุด..เรื่องส่งเบิกค่าจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการ/ภารโรงงบปกติ/ภารโรงโครงการคืนครูให้นักเรียน (อ่าน 63 คน) article thumbnailสพป.สุรินทร์ เขต 3 จัดกีฬาสานสัมพันธ์ (อ่าน 68 คน)
article thumbnailด่วนที่สุด..เรื่องส่งขอเบิกเงิน ค่าจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการ/ภารโรงงบปกติ/ภารโรง งบคืนครูให้นักเรียน (อ่าน 147 คน) article thumbnailบุคลากรสพป.สุรินทร์ เขต 3 ร่วมแข่งขันกีฬา"รู้รักสามัคคี4เขตพื้นที่การศึกษาจ.สุรินทร์" (อ่าน 188 คน)

เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด

 บ้านก็วล  , พระจันทร์ศรีสุข , สุขพรหมมีศรัทธาญาติ , ประชาสามัคคี, บ้านแดง, นิคมสร้างตนเองปราสาท1, บ้านโจรก, รัฐประชาสามัคคี, บ้านโคกตะเคียน, โคกยางวิทยา, บ้านฉลีก, บ้านเกาะตรวจ, สังขะวิทยาคม, กาบเชิงมิตรภาพฯ, สตรีวิทยาสมาคม, บ้านตรวจ, บ้านคะนา, มหาราช ๔, บ้านสำโรงฯ, บ้านตะคร้อ, บ้านอาโพน, บ้านสะแร, วันเจริญสามัคคีบ้านด่าน, บ้านพระแก้ว, บ้านกะปู, บ้านหนองใหญ่, ราษฎร์พัฒนา, บ้านห้วยปูน, โสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์, บ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา), บ้านตาวัง, บ้านตราด, บ้านตาแตรวทัพดัด, บ้านมะเมียง, บ้านขนาดมอญ, กลาโหมฯ 2, เจริญราษฎร์วิทยา, บ้านละมงค์, บ้านสะเดา , บ้านศรีนวล , บ้านนา , สหมิตรวิทยา , บ้านศาลาสามัคคี , ชมรมฯโรงเรียนขนาดเล็ก , บ้านเสกกอง , สมาคมครูอำเภอปราสาท , บ้านลำดวนพัฒนา , บ้านพลวง , บ้านกูน , บ้านสนบ , จัดสรรที่ดินสงเคราะห์ , สมาคมครูบัวเชด ,สหราษฎร์วิทยา,บ้านโดง ,บ้านโพนทอง ,ไพลศึกษาคาร ,บ้านโคกกลาง , บ้านกล้วย ,วิทยาราษฎร์นุกูล ,บ้านพนมดิน ,ศรีณรงค์วิทยาคาร , โรงเรียนบ้านจารย์  , บ้านหลัก ,บ้านสำโรง(ศรีณรงค์),บ้านณรงค์,บ้านเสรียง
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้7031
mod_vvisit_counterเมื่อวาน8125
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้48286
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว56202
mod_vvisit_counterเดือนนี้150754
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว243270
mod_vvisit_counterทั้งหมด9634059

ออนไลน์: 109
ไอพี: 54.211.138.180
,
วันที่:19 เม.ย. 2014

สลิปเงินเดือนออนไลน์

รหัสประจำตัวประชาชน

เลขบัญชี ธ.กรุงไทยฯ

รูปแบบ xxx-x-xxxxx-x

พ.ศ.

เว็บบล็อกผู้บริหารโรงเรียน

บ้านศรีนวล, บ้านโคกสมอง, บ้านโนนเจริญ, บ้านฉลีก, บ้านอุโลก, นิคมฯ 2, บ้านกะดาด, บ้านตะโนน, บ้านกวล, สุวรรณาคารสงเคราะห์, บ้านหนองโยโคกปืด, บ้านชำเบง, ไพลอำนวยวิทย์, บ้านราวนคร, บ้านพนมดิน, บ้านโพธิ์, บ้านณรงค์, บ้านสะกาด, บ้านสองสะโกม, บ้านอำปึล, กาบเชิงมิตรภาพฯ, บ้านตาวัง, บ้านปลัด, บ้านบักจรัง, บ้านหนองโจงโลง, บ้านตายัวะ, บ้านชำสมิง, บ้านหนองปรือ, บ้านโนนสวรรค์, เกษตรอีสานสามัคคี, วิทยาราษฎร์นุกูล, บ้านสะเดา, บ้านขยูงทองยางภิรมย์, บ้านตาคง, บ้านศรีมงคล, บ้านนาครอง, รัฐราษฎร์พัฒนา, บ้านแดง, วันเจริญสามัคคี, ชาญชัย กะภูทิน, พระครูพิพิธวรการ , บ้านโคกเพชร(เภคประชานุเคราะห์) , เครือข่ายครูดี สพป.สร.3 ,